Diwygiwch Credyd Cynhwysol: deiseb

Mae deiseb genedlaethol Dileu Newyn DU yn galw ar i’r Prif Weinidog ddiwygio Credyd Cynhwysol i atal mwy o bobl rhag newynu. Mae’r dystiolaeth gan ddarparwyr cymorth bwyd rheng flaen ar draws y DU yn dangos bod cyflwyno Credyd Cynhwysol yn peri caledi ar hyn o bryd i bobl sy’n agored i niwed, ac yn gosod pwysau ar  gyflenwadau bwyd brys.

Mae’r ddeiseb wedi ei llunio i ddanfon neges bwerus at y Prif Weinidog – mae’n amser diwygio Credyd Cynhwysol (cliciwch yma i ddarllen y testun llawn). Byddwn yn cyflwyno’r ddeiseb i rif 10, Stryd Downing yn y cyfnod yn arwain at Gyllideb yr Hydref yng nghanol mis Tachwedd.  Erbyn hynny, gobeithiwn y bydd llawer o’r miloedd, yn llythrennol, o bobl sydd yn defnyddio, yn gwirfoddoli neu sydd yn cyfrannu bob wythnos at fanciau bwyd a phrosiectau bwyd eraill ar draws y DU, wedi arwyddo’r ddeiseb.

LAWRLWYTHO’R DDEISEB
cliciwch yma

ARWYDDO’R DDEISEB
cliciwch yma

DARLLEN YR ADRODDIAD
cliciwch yma

Gallwch ychwanegu’ch enw at y ddeiseb ar-lein – ond cewch lawer mwy o effaith o fynd ati i wahodd eraill i arwyddo hefyd:


Sicrhewch gefnogaeth eich banc bwyd neu brosiectau bwyd lleol eraill

Os ydych chi’n defnyddio, yn gwirfoddoli neu’n cyfrannu i fanc bwyd neu brosiect bwyd cymunedol arall, gofynnwch iddynt gefnogi a hyrwyddo’r ddeiseb.

  • Cliciwch yma i lawrlwytho copïau A4 o’r ddeiseb
  • Ar bob ffurflen mae lle i 30 person arwyddo.
  • Gofynnwch i wirfoddolwyr, defnyddwyr neu aelodau arwyddo’r ddeiseb yn eich sesiynau wythnosol arferol.
  • Beth am wneud ymdrech arbennig i gael pobl i arwyddo yn ystod Wythnos Dileu Tlodi – gweler isod.

Sicrhewch gefnogaeth eglwysi lleol, grwpiau ffydd a grwpiau cymunedol eraill

Dengys ymchwil bod hyd at 80% o eglwysi lleol (a llawer o grwpiau ffydd a grwpiau cymunedol eraill) yn cyfrannu’n rheolaidd at fanciau bwyd neu brosiectau eraill.

  • Gofynnwch i’ch eglwysi lleol (ac unrhyw grŵp ffydd neu grŵp cymunedol arall y gwyddoch amdanynt) a ydynt yn fodlon hyrwyddo’r ddeiseb.
  • Anogwch hwy i ofyn i bawb arwyddo’r ddeiseb ar ddiwedd eu gwasanaeth ar y Sul (neu addoliad neu gwrdd rheolaidd arall yn ystod yr wythnos).
  • Byddai modd iddynt wneud hyn fel rhan o’r Wŷl Diolchgarwch ym mis Medi – neu fel rhan o Wythnos Dileu Newyn ym mis Hydref (gweler isod).

Wythnos Dileu Newyn: 13–21 Hydref 2018

Cynlluniwch ymlaen llaw nawr ar gyfer Wythnos Dileu Newyn – trefnwch gyda grwpiau lleol eu bod yn gwneud ymdrech fawr i hyrwyddo’r ddeiseb gyda’u haelodau, eu defnyddwyr a’u gwirfoddolwyr.

  • Ysgrifennwch nawr (neu ar ddechrau mis Medi) at gynifer o grwpiau lleol ag y medrwch, gan ddanfon copïau o’r ddeiseb atynt, a’u gwahodd i gasglu llofnodion yn ystod Wythnos Dileu Newyn.
  • Beth am drefnu sesiwn cyhoeddus i arwyddo’r ddeiseb ar eich stryd fawr leol (neu debyg), gan wahodd pobl leol flaenllaw (cynghorwyr lleol, clerigwyr, yr Aelod Seneddol, ac ati) i arwyddo fersiwn enfawr o’r ddeiseb?

Os hoffech gymorth gyda hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni.