Diwygiwch Credyd Cynhwysol i Atal Mwy o Bobl Rhag Newynu

Helpwch ni i ddanfon neges bwerus at y Prif Weinidog ynghylch Credyd Cynhwysol: hyrwyddwch y ddeiseb yn eich banc bwyd, eich prosiect neu’ch cymuned

Cliciwch yma i lawrlwytho taflen ddeiseb ‘Diwygiwch Credyd Cynhwysol’, ac ewch ati i gasglu llofnodion nawr!

Mae Dileu Newyn DU yn seiliedig ar weledigaeth o gymdeithas ble mae gan bawb fynediad at fwyd da, a ble nad oes raid i unrhyw un fynd i’w wely eisiau bwyd. Galwn ar i’r Llywodraeth ddiwygio Credyd Cynhwysol i atal mwy o bobl rhag newynu.

Dibynnwn, bob un ohonom, ar i rwyd ddiogelwch lles fod yno i ni mewn cyfnodau o straen ariannol neu galedi. Ond ar hyn o bryd mae Credyd Cynhwysol yn methu yn y dasg hon.

Mewn ardaloedd ble mae Credyd Cynhwysol yn weithredol, mae banciau bwyd a darparwyr cymorth bwyd eraill yn adrodd cynnydd mawr yn nifer y bobl sydd yn cael eu gwthio i fwy fyth o ddyled, amddifadrwydd a newyn o ganlyniad i oediadau, gwallau, diffyg hyblygrwydd a chymorth annigonol.

Fel mater o frys, mae Dileu Newyn DU yn galw ar i’r Llywodraeth:

  • Weithredu i wella’r hyblygrwydd a’r cymorth ar gyfer pobl sydd ar Gredyd Cynhwysol.
  • Gwneud gwelliannau i Gredyd Cynhwysol, i sicrhau nad yw’n gadael mwy o bobl mewn perygl o fynd i ddyled ac amddifadrwydd.
  • Gwneud ymrwymiad hirdymor i sicrhau bod Credyd Cynhwysol yn darparu digon o incwm i bobl fedru fforddio bwyd da yn rheolaidd.

Mae ein deiseb wedi ei llunio i ddanfon neges bwerus at y Prif Weinidog. Byddwn yn cyflwyno’r ddeiseb i rif 10, Stryd Downing yn y cyfnod yn arwain at Gyllideb yr Hydref yng nghanol mis Tachwedd. Erbyn hynny, gobeithiwn y bydd llawer o’r miloedd, yn llythrennol, o bobl sydd yn defnyddio, yn gwirfoddoli neu sydd yn cyfrannu bob wythnos at fanciau bwyd a phrosiectau bwyd eraill ar draws y DU, wedi arwyddo’r ddeiseb.

Yn benodol, yn ystod wythnos Dileu Newyn, o Hydref 13 i 21, mawr obeithiwn y bydd pob eglwys a banc bwyd ar draws y DU yn gofyn i bobl arwyddo’r ddeiseb.

LAWRLWYTHO’R DDEISEB
cliciwch yma

DARLLEN YR ADRODDIAD
cliciwch yma