Testun llawn – Deiseb Credyd Cynhwysol 2018

Annwyl Brif Weinidog

Galwn ar y Llywodraeth i ddiwygio Credyd Cynhwysol i atal mwy o bobl rhag newynu.

Rhannwn weledigaeth o gymdeithas ble mae gan bawb fynediad at fwyd, a ble nad oes raid i unrhyw un fynd i’w wely eisiau bwyd.

Credwn fod system fudd-daliadau effeithiol sydd yn darparu cymorth ariannol mewn cyfnod o argyfwng yn hanfodol i wireddu’r nod hwn.

Dibynnwn, bob un ohonom, ar i rwyd ddiogelwch lles fod yno ar ein cyfer mewn cyfnodau o straen ariannol neu galedi. Ond ar hyn o bryd mae Credyd Cynhwysol yn methu yn y dasg hon.

Mewn ardaloedd ble mae Credyd Cynhwysol yn weithredol, mae banciau bwyd a darparwyr cymorth bwyd yn adrodd cynnydd mawr yn nifer y bobl sydd wedi eu gwthio i fwy fyth o ddyled, amddifadrwydd a newyn o ganlyniad i oediadau, gwallau, diffyg hyblygrwydd a chymorth annigonol.

Fel pobl sydd yn defnyddio cymorth bwyd, gwirfoddolwyr a staff cymorth bwyd, gweithwyr cyflenwi cymorth bwyd, rhoddwyr a gweithwyr rheng flaen sydd yn cyfeirio pobl i fanciau bwyd, fe wyddom o brofiad uniongyrchol bod yr angen am newid yn fwy brys nag erioed.


Yr hyn rydym yn galw amdano

 • Gweithredu brys i wella’r hyblygrwydd a’r cymorth ar gyfer pobl sydd yn gwneud cais am, ac sydd yn derbyn Credyd Cynhwysol.
 • Gwelliannau i’r ffordd y mae Credyd Cynhwysol wedi ei ddylunio, i sicrhau nad yw’n gadael mwy o bobl mewn perygl o fynd i ddyled ac o amddifadrwydd.
 • Ymrwymiad hirdymor i sicrhau bod Credyd Cynhwysol yn darparu incwm digonol i bobl, er mwyn iddynt fedru fforddio bwyd da yn rheolaidd.

Erbyn Gorffennaf 2019, dylai fod gwell hyfforddiant ar gyfer staff a mwy o hyblygrwydd ar gyfer hawlwyr:

 1. Cyngor ar ddyledion wedi ei gynnwys fel rhan o Gredyd Cynhwysol.
 2. Hyblygrwydd gyda cheisiadau (gallu gwneud mwy o geisiadau dros y teleffon).
 3. Mwy o ymwybyddiaeth o Drefniadau Talu Amgen, gyda mwy yn cael eu gwneud felly.
 4. Hyfforddiant arbennig ar gyfer pob aelod o staff gan gynnwys hyfforddwyr gwaith a staff canolfan alwadau.

Yn y tymor canolig, dylid canfod ffyrdd o leihau’r perygl o ddyled ac amddifadrwydd drwy:

 1. Leihau lefel ad-daliadau ar ddyledion o 40% i 20%;
 2. Lleihau’r amser aros ar gyfer taliadau o 5 wythnos i 2 wythnos;
 3. Cyflwyno cardiau melyn ar gyfer sancsiynau sydd yn gweithio

Ac yn y tymor hir, dylid gwneud newidiadau i:

 1. Adfer budd-daliadau hanfodol gan gynnwys budd-daliadau anabledd a chynyddu lefelau at wir gostau byw.
 2. Cynyddu lefelau Credyd Cynhwysol at wir gostau byw.

Cliciwch yma i arwyddo neu i lawrlwytho’r ddeiseb nawr!